Prosíme, aby jste otevřeli a přečetli si následující stránky:

Ochrana osobních údajů

Pravidla

Zrušení rezervace, storno poplatky při zrušení rezervace

  1. Nájemce je oprávněn kdykoliv zrušit rezervaci ubytování (nájmu) zasláním písemné zprávy na email pronajímatele nebo formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu uvedenou v této smlouvě. Rezervace se považuje za zrušenou okamžikem doručení takovéhoto oznámení pronajímateli.  V případě zrušení rezervace ze strany nájemce je však nájemce povinen zaplatit pronajímateli sjednaný storno poplatek. 
  2. Pro případ, že dojde ke zrušení rezervace ze strany nájemce, sjednávají účastníci následující storno poplatky : 
    1. Zrušení rezervace 14 a méně dní termínem nástupu – 25 % z celkového nájemného. 
  3. Případné stornopoplatky budou pronajímatelem strženy z nájemcem zaplacené zálohy. Případný přeplatek zálohy (po odečtení stornopoplatku) bude nájemci vrácen zpět na účet, ze kterého byl na účet pronajímatele připsán. 
  4. Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci před nástupem k ubytování pouze ze závažných důvodů (zejména vyšší moc, závažné zdravotní důvody, závažné překážky bránící užívání předmětu nájmu) a to písemným sdělením zaslaným na email nájemce nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu nájemce uvedenou v této smlouvě. Při zrušení rezervace ze strany pronajímatele bude vrácena zaplacená záloha v plné výši, nájemce nemá nárok na náhradu případné škody.